REGULAMIN

POBYT

 1. Pokoje wynajmowane są na doby.
 2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu i kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Nieopuszczenie pokoju w dniu planowanego wyjazdu do godz.12.00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę, co związane będzie z uiszczeniem dodatkowej opłaty przez Gościa.
 3. Zameldowanie w WILLA BOROWSKI odbywa się w godz. 14.00. Wymeldowanie z WILLA BOROWSKI odbywa się w godz. 11.00.
 4. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do WILLA BOROWSKI jak i późniejszego wyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z Właścicielem.
 5. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju osobom trzecim.
 6. W pokoju nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w czasie rezerwacji, a przede wszystkim większa od liczby osób przebywających pokoju ponad tę, która została określana, jako maksymalna. W przypadku naruszenia tych zasad Właściciel jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
 7. W cenę wynajmu pokoju jest wliczony dostęp do miejsca postojowego.
 8. W pokoju w WILLA BOROWSKI zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych.
 9. Na czas wynajmu pokoju Gościom zastaje przekazany klucz do wejścia do budynku, do pokoju. Za powierzone klucze Goście ponoszą pełną odpowiedzialność. Zgubienie bądź uszkodzenie kluczy obciąża Gości opłatą w wysokości 150zł/szt. za zakup i wymianę zamka.
 10. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć pokój w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad otrzymanymi kluczami.
 11. Właściciel WILLA BOROWSKI zapewnia możliwość sprzątania pokoju, wymiany ręczników lub pościeli w trakcie pobytu Gościa. Usługa taka jest dostępna przy pobycie powyżej 10 dni oraz płatna dodatkowo i wynosi 100 zł Gość powinien zgłosić Właścicielowi taką potrzebę z jednodniowym wyprzedzeniem oraz być obecny w pokoju w czasie wykonywania usługi sprzątania przez niezależny podmiot.
 12. Właściciel zapewnia wszelką pomoc związaną z pobytem Gościa w WILLA BOROWSKI w tym kontakt telefoniczny.
 13. Gość ma obowiązek przestrzegania zasad dobrego pobytu i nie naruszania przestrzeni i komfortu innych gości, w tym do przestrzegania ciszy nocnej od 22.00-7.00.
 14. Organizacja wszelkiego rodzaju imprez, które naruszają spokój pozostałych osób przebywających na terenie obiektu jest zabroniona.
 15. Zabrania się uciążliwego hałasowania, które może utrudnić pobyt innym gościom.
 16. W przypadku wezwania Właściciela WILLA BOROWSKI do pokoju lub wezwania do interwencji Straży Miejskiej lub Policji w skutek zakłócania przez Gości porządku oraz w przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad pobytu w WILLA BOROWSKI. Właściciel zastrzega sobie prawa do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Gościa i jednoczesnego obciążenia Gościa kwotą 1000 zł kary. W takim przypadku Właściciel ma także prawo do natychmiastowego usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z pokoju.
 17. Goście mają obowiązek pozostawienia pokoju w należytym porządku i w stanie technicznym zastanym w dniu przyjazdu. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. W tym przypadku Właściciel WILLA BOROWSKI zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty do tej kwoty zaliczy się również potrzeba przekwaterowania następnego Gościa, jeśli pokoju nie uda się przywrócić do poprzedniego stanu do czasu jego przyjazdu.
 18. Gość powinien zawiadomić Właściciela o zaistniałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego pokoju jak i jego wyposażenia niezwłocznie po zameldowaniu oznacza potwierdzenie, że stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.
 19. Przed opuszczeniem pokoju Właściciel ma prawo do sprawdzenia stanu technicznego pokoju. Wszelkie zauważone, a nie zgłoszone wcześniej usterki obciążają Gościa. Właściciel ma prawo wystąpić w tej sprawie do Gościa w terminie do 3 dni po zakończeniu pobytu.
 20. Goście opuszczając pokój każdorazowo powinni zadbać o zgaszenie światła, zakręcenie kranu w łazience i kuchni oraz zamknięcie drzwi na klucz.
 21. Przedmioty należące do gości, a które pozostały w pokoju mogą zostać niezwłocznie zwrócone przesyłką dokonaną na koszt Gości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel WILLA BOROWSKI oraz goście zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów mając na względzie wzajemny szacunek oraz oszczędność czasu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny t.j.Dz.U.z 2018r.poz.1025 z póż.zm.